Eseménynaptár

Február 2023
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETÉNEK ETIKAI KÓDEXE

Mottó:

„... minden ország támasza, talpköve

A tiszta erkölcs, mely ha elvész:

Róma ledűl, s rabigába görbed.”

(Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz)

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Alapszabályának 7. §. 1. pontja kimondja, hogy tagjai

-- magasrendű erkölcsi elvek szerint kell, hogy dolgozzanak és éljenek,

-- elfogadják és betartják az MGE Etikai kódexében megfogalmazott elveket.

 

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Etikai kódexe célja:

— elősegíteni azt, hogy a társadalomban kialakuljanak, illetve helyreálljanak a kölcsönös bizalmon alapuló korrekt emberi és üzleti kapcsolatok;

— irányadónak tekinteni azt, hogy az MGE-tagok magatartását a kölcsönös tisztelet és együttműködési szándék határozza meg, ezért az MGE szakosztályai és csoportjai között, valamint a társegyesületekkel történő kapcsolattartásban az érdekegyeztetés különböző normáit kell kialakítani;

— biztosítani, hogy az MGE tagsága kötelességének tekintse az egyesület támogatását azáltal is, hogy rendezvényein aktívan vesz részt, azokat reklámozza, színvonalát állandóan növelni igyekszik;

— összhangot teremteni más szakterületek és egyesületek, valamint külföldi tudományos és szakmai szervezetek etikai normáival;

— hozzájárulni az MGE jó hírnevének öregbítéséhez, a kívülállókkal való megismertetéshez.

 

Az Egyesület tagjainak kötelessége, hogy választott hivatásuk méltóságának fenntartása érdekében az MGE Etikai kódexében megfogalmazott elveket betartsák az alábbiak szerint:

 

1. A tagok elismerik, hogy az erkölcsi magatartást nem lehet csak a szakmai kapcsolatokra korlátozni, ezért:

— úgy viselkednek másokkal (szemben), ahogyan ezt másoktól elvárják önmagukkal szemben;

— nem sértik mások jogait, beleértve a szerzői jogokat is;

— nem élnek vissza fölényükkel, sőt védik a hátrányos helyzetűeket mások ilyen magatartásával szemben;

— erkölcsi kötelességnek tartják, hogy az MGE-ben senki ne élvezzen előnyt vagy ne szenvedjen hátrányt neme, kora, származása, faji, felekezeti, politikai, rokoni hovatartozása vagy fogyatékossága miatt (kivéve a törvényben is szabályozott pozitív megkülönböztetéseket).

 

2. A tagok szakmai munkájukat a tisztesség, az odaadás, a megbízók, a munkaadók és a beosztottak (közreműködők) irányában tanúsított korrektség, becsületesség szellemében végzik, betartva:

— az adatok, az információk,

— a munkaadók üzleti ügyei,

— a műszaki, a feldolgozási eljárások

titkosságának szabályait.

 

3. A tagok arra törekednek, hogy

— önmagukat megismerjék és képességeiket tárgyilagosan felmerjék;

— csak olyan feladatokat vállaljanak, amelyek megoldásához rendelkeznek a megfelelő tárgyi feltételekkel, képzettséggel és tapasztalattal, illetve becsületesen tájékoztatják a megbízót ezek hiányáról;

— szakmai színvonalukat folyamatosan fenntartsák, sőt emeljék, szakmai tudásukat (szaktudásukat) és eredményeiket mások számára is elérhetővé és hasznossá tegyék;

— képességük szerint hozzájáruljanak az alkotói munkát segítő és mások eredményeit tiszteletben tartó szellemi légkör kialakulásához mindazon közösségekben, amelyekhez tartoznak, illetve mindazon rendezvényeken, amelyeken részt vesznek.

 

4. A tagok tartózkodjanak

— a szakmai és társadalmi munka ajánlásában és alkalmazásában minden helytelen, vagy megkérdőjelezhető módszer használatától;

— a szakmai előmenetel érdekében minden méltatlan eszköztől.

(— a szószátyárkodástól, mások drága idejének pazarlásától.)

 

5. Működjenek közre a geofizikus szakma erősítésében

— az általános információknak és a tapasztalatoknak a kollégákkal és a diákokkal történő kicserélése révén;

— a szakmai egyesületek, a tudományos tanintézetek és a szaksajtó munkájához való hozzájárulással;

— a szakmai eredmények társadalmi meg- és elismertetésével.

 

6. A tagok legyenek érdekeltek a közjóban és legyenek készek arra, hogy képzettségüket, tudásukat, szakmai jártasságukat és ügyességüket a köz érdekében, az emberiség hasznára és javára használják.

 

Különösen legyenek tudatában munkájuk környezetre gyakorolt káros hatásának, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ilyen károk minimalizálására.

 

Az MGE Etikai kódexének felelőse, a jövendő elnök (mint az Alapszabály felelőse)

— igény szerint, de legalább évente egyszer felméri és elvégzi a szükséges változtatásokat az Etikai kódexben;

— felveszi és ápolja a kapcsolatokat más magyar és külföldi — elsősorban mérnöki és oktatási — rokonszervezetek etikai bizottságaival;

— az MGE tudomására jutott etikátlan magatartást az MGE elnökségével megtárgyalja;

— az MGE Etikai kódex normáinak minél szélesebb körű elfogadtatására tájékoztatót szervez, illetve a közgyűlésen ismerteti.