Eseménynaptár

Február 2023
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 

A Magyar Geofizikusokért Alapítványról

 

Az MGE elnöksége az 1990. április 6-án megtartott közgyűlésen terjesztette elő az Alapítvány megteremtésének szándékát az Alapító Okirat ismertetésével (az egységes szerkezetű okirat mellékelten olvasható). A Közgyűlés az ebben megfogalmazott (a következőkben részletesebben ismertetett) elveket elfogadta és megválasztotta a 9 fős kuratóriumot is. Az Alapítvány hivatalos működését a Fővárosi Bíróság jóváhagyó határozatával kezdhette meg 1990. végén. 

Az Alapítványnak és az Alapítvány Felügyelő Bizottságának az évi rendes közgyűlésen elhangzott beszámolói a dokumentumtárban olvashatók.

Az Alapítvány vezetője a kuratórium. A kuratóriumi tagok névsorát a mindenkor érvényes Alapító Okirat tartalmazza, változás esetén az új névsort a Bíróságnakell jóváhagynia. A 2013. évi jóváhagyás szerint a kuratórium tagjai: Draskovits Pál, Gombár László, Rezessy Géza, Románné Hegybíró Zsuzsanna és Szabó Norbert Péter. Az alapító jelölése alapján a kuratórium elnöke Gombár László. 

Az Alapítvány Felügyelő bizottságának tagjai: Kaszás László (elnök), Stickel János és Baracza Mátyás Krisztián tagok.

 

 

Visszatekintés az alapítvány működésére

(Dr. Nemesi Lászlónak, az alapítvány az idő szerinti elnökének 2002. évben készült ismertetése)Az MGE Közgyűlése és a Fővárosi Bíróság által is 1990-ben elfogadott Alapító Okirat az alábbi lényeges momentumokat tartalmazta:

Az Alapítvány neve: Magyar Geofizikusokért Alapítvány

Az Alapítvány célja:

-A fiatal (36 éven aluli) geofizikusok műszaki, tudományos ismereteinek bővítése. (Továbbképzések, konferencia-részvételek támogatása, stb.)

-Szociális jellegű anyagi támogatások (rászorulóknak)

-Jutalmazások szakcikkekért, társadalmi munkáért

-Juttatásokban csak az MGE tagok részesülhetnek

Az alapítvány vagyona:

Az MGE 300 000 Ft-os törzstőkével alapozta meg az Alapítvány gazdasági tevékenységét és kötelezettséget vállalt arra, hogy a következő években adózott nyereségének 10%-át az alapítvány javára átutalja. Ezen kívül minden Intézmény és magánszemély hozzájárulását elfogadják, aki a fenti célokat anyagilag is támogatni kívánja. Az Alapítvány vagyonát csak államilag garantált módon lehet elhelyezni, kamatoztatni.

Az Alapítvány vezetése és kezelője:

Az Alapítványt az Alapító megbízottaiból álló testület, az (akkor) 9 tagú Kuratórium vezeti. A Kuratórium tagjait az MGE Közgyűlése 3 évre választja, de az alapítványt jelentősebb összeggel támogató szervezeteknek lehetősége van egy-egy kurátor delegálására. A Kuratórium elnökét a kuratórium tagjai maguk közül választják. A Kuratórium negyedévente ülésezik és tevékenységéről évente a Közgyűlésnek köteles beszámolni. Az Alapítvány adminisztratív ügyintézője az MGE titkárságának vezetője.

Az Alapítvány hatálya: Az alapítvány határozatlan időre alakult.

A Kuratórium tagjaira a Jelölő Bizottság olyan elvek alapján tett javaslatot, hogy abban képviselve legyenek a geofizikusokat foglalkoztató legnagyobb intézmények, régiók, és egyetemi tanszékek. A Közgyűlés titkos szavazással az alábbi tagtársainkat választotta meg: Takács Ernő, Aczél Etelka, Horváth Ferenc,Marcz Ferenc, Miklós Gergely, Nagy Zoltán (GES Kft), Nagy Zoltán (Pécs), Nemesi László, Tóth József. A Kuratórium tagjai Takács Ernő professzor urat választották elnöknek, de miután ő sokoldalú elfoglaltságára és miskolci lakhelyére hivatkozva, ezt elhárította, az elnök Nemesi László lett.

A Kuratórium belső működési szabályzatában, többek között azt is rögzítette, hogy a később befolyó alaptőkének csak a hozadékát, kamatait kívánja elkölteni. Az 1990-es év végére született meg az Alapítvány cégbírósági bejegyzése, így ebben az évben kiadásokra még nem került sor. Az alaptőke azonban az év végére 2,77 MFt-ra nőtt és miután a befolyó összegeket azonnal kamatozó bankbetétbe helyezték el, még 222 eFt kamatot is hozott. Az első évben az MGE-n kívül a GES Kft., az ELGI, a GGKI, a ME GT, valamint a soproni, a kanizsai, a szolnoki, pécsi tagtársak magán-adakozása képezte az alaptőkét.

A későbbiekben az alaptőke növekedését döntően az MGE nyeresége biztosította és kisebb mértékben az egyéni adakozások, miután a geofizikusokat foglalkoztató cégek egyre nehezebb anyagi helyzetbe (átszervezésre, felszámolásra, privatizálásra) kerültek, az állami intézmények számára pedig törvényileg tiltották meg az alapítványok támogatását. Bevételeink szempontjából pozitívum, hogy ez az inflációs időszak viszonylag magas kamatokkal is együtt járt, és így a bankban elhelyezett pénzeink jelentős hasznot hoztak..

Ilyen körülmények között végeredményben mégis 10 éven át tudott növekedni mind az alaptőke, mind az alapítvány teljes pénzeszköze, annak ellenére, hogy a kiadások (egyesületi fiataljaink és öregeink támogatása) is egyre nőttek.

Időközben, 3 évenként az MGE Közgyűlése új Kuratóriumot választott:

1993-ban:Takács Ernő mellett Aczél Etelka, Horváth Ferenc, Marcz Ferenc, Miklós Gergely, Nagy Zoltán, Nemesi lászló, Paulik Dezső, és Renner János lett a Kuratórium tagja.

1996-ban: a most is legtöbb szavazatot kapott Takács Ernő mellett Aczél Etelka, Ábele Ferenc, Drahos Dezső, Horváth Ferenc, Hursán László, Nagy Zoltán (MOL Rt.) Nemesi László és Várhegyi András nyerte el a tagság bizalmát.

1999-ben Takács professzor úr már nem jelöltette magát, így a ME Geofizikai Tanszékén is utóda, Dobróka Mihály professzor úr kapta a legtöbb szavazatot. Mellette Aczél Etelka, Ábele Ferenc, Drahos Dezső, Késmárky István, Markos Tünde, Nemesi László Pályi András és Várhegyi András nyerte el a választók bizalmát. A Kuratórium elnöke címet mindvégig, és jelenleg is Nemesi László tölti be.

Ezen elvek alapján az Alapítvány 1999-ig működött, de akkor államilag (Ptk 74/A) szabályozták az alapítványok működését, ami bizonyos változásokat követelt meg, és új Alapító Okirat is készült, amelynek alapján a Fővárosi Bíróság Alapítványunkat Közhasznú Szervezetté nyilvánította. Ez a határozat 1999 november 23-án emelkedett jogerőre.

Ez jogi vonatkozásban több változást is jelentett. Az alapítvány célját tekintve lényegi változás nem történt, csak a közhasznú tevékenységeket a hivatkozott rendelet megfogalmazásai szerint kellet rögzíteni, azaz:

Az Alapítvány célja:

1. Tudományos tevékenység, kutatás keretében közhasznú tevékenységként geofizikával összefüggő szakcikkek szerzőinek jutalmazása és szakmai rendezvények szervezése

2. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében közhasznú tevékenységként fiatal geofizikusok műszaki-tudományos ismeretei bővítésének, továbbképzésének szakmai támogatása, első előadók díjazása, a geofizikával összefüggő kulturális, ismeretterjesztő rendezvények, tanulmányi kirándulások szervezése

3. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása közhasznú tevékenység keretében szociális jellegű támogatás nyújtása a geofizika területén tevékenykedők részére eseti, meghatározott összegű juttatás formájában

 

További változások:

Az Alapítványnak nyitottnak kell lenni, azaz nem feltétele bármiféle támogatásnak az MGE tagság.

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Megszűnése csak lemondás, haláleset, vagy az illető Polgári Törvénykönyvbe ütköző bűncselekménye révén lehetséges.

Ugyanakkor létre kellett hozni egy Felügyelő Bizottságot. Ez három fős és tagjait az MGE Közgyűlése 3 évre választja. A Kuratórium pénzügyeit, tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjai 2012-ben Kaszás László (elnök), Turai Endre és Jánvári János.

A Kuratóriumnak évente ún. Közhasznúsági Jelentést kell készíteni, amelyben pontosan szerepelnek a bevételek, a kiadások és a kiadások közhasznúságának indoklása. Ezt a jelentést országos hatáskörű kiadványban nyomtatásban is meg kell jelentetni, a Felügyelő Bizottság éves jelentésével együtt. Ennek a követelménynek a Magyar Geofizika hasábjain tesznek eleget, de minden évben a Közgyűlésen is beszámolnak az MGE tagságának.

Az új Alapító Okirat rögzítette a Kuratóriumnak azt a jogát is, hogy akár a teljes vagyon felosztásáról is (nemcsak hozadékáról, kamatairól) rendelkezhet, kivéve az alapító (300 eFt-s) törzstőke 50%-át, amelyet megszűnésekor vissza kell szolgáltatni az Alapítónak, vagy más olyan közhasznú szervezetnek, amelynek céljai hasomlóak, mint az MGA céljai.

Lényeges újdonság, hogy az Alapítvány javára felajánlhatók a személyi jövedelemadók 1%-ai is. Ez azonban már több ízben, számos gondot okozott. Az APEH ugyanis csak akkor utalja át a felajánlott összegeket az Alapítvány számlájára, ha nincs köztartozása. Ennek igazolása egyrészt hatalmas mennyiségű nyomtatvány beszerzésével, kitöltésével, hivatalokban történő sorban-állással jár, de ennél jelentősebb, hogy tucatnyi hivatalhoz kell okmánybélyeggel ellátott kérelmet benyújtani a tartozásmentes igazolás kiadásáért. Előfordult, hogy a felajánlott összegek nem fedezték volna az okmánybélyegek költségeit, és így le is mondtunk megszerzéséről. Ezért ezúton is, és minden évben nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Tagtársak figyelmét: Kuratóriumunk egyezséget kötött az MGE Országos Elnökségével, hogy azokat az 1%-okat, amelyeket szimpatizánsaink alapítványi célokra szánnak, utalják az MGE adószámára és a beérkezett összegeket az Alapítvány és Egyesületünk közös céljára, konkrétan az évente megrendezett Ifjúsági Ankét céljaira fordítja. Ezzel ugyanis egy nagyobb összeg megszerzéséhez csak az egyik szervezetnek kell végigjárni a költséges, bürokratikus utat, és az igazolások beszerzésével járó kiadások csak egyszer merülnek fel.